Polityka Prywatności

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Aby wykonywać działalność leczniczą na rzecz pacjentów, zbieramy i przetwarzamy ich dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym również RODO.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:

1.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DENTICO Joanna Widlarz z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 1A, 32-650 Kęty, NIP: 553-24-33-357, wpisaną do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr …………..

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w DENTICO jest Pan Dariusz Ciemięga z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: profi-komplex@wp.pl,

3.    Cel przetwarzania danych osobowych

DENTICO przetwarza dane osobowe w celu:

 1. rejestracji i obsługi w Gabinecie Stomatologicznym, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych, a także w celach statystycznych administratora,
 2. prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej oraz realizacji Praw Pacjenta wynikających w ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. ewentualnego wystawienia zwolnienia lekarskiego,
 4. wystawienia faktury za wykonaną usługę,
 5. kontaktu telefonicznego/sms lub mailowego, w przypadku gdy Państwo wyrazili na to zgodę,

Zgodnie z Art. 25 „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” z dnia 6 listopada 2008 r., podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest dobrowolne ale obligatoryjne w przypadku chęci skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanych przez Gabinet Stomatologiczny. Oznacza to, że w przypadku niepodania tych danych, nie będzie możliwości skorzystania z usług medycznych, świadczonych przez Gabinet Stomatologiczny.

4.    Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez DENTICO:

 1. pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi zostać złożone na piśmie);
 2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeśli dane są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych);
 3. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru);
 4. ministrowi zdrowia, sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem);
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom;
 6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (jedynie w zakresie koniecznym do prowadzenia rejestrów);
 7. zakładom ubezpieczeń (za zgodą pacjenta);
 8. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej (w związku z prowadzoną procedurą oceniającą dany podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia);
 9. upoważnionym pracownikom DENTICO;
 10. podmiotom z którymi została podpisana umowa powierzenia danych osobowych;
 11. technikom dentystycznym ( w celu realizacji świadczenia zdrowotnego);
 12. Inspektorowi Ochrony Radiologicznej;
 13. Inspektorowi Ochrony Danych;
 14. firmie serwisującej sprzęt medyczny ( w celu realizacji usługi serwisowej);
 15. firmie MediRaty (za zgodą pacjenta);

5.    Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

6.    Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres zgodny z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i RPP oraz przepisami ustaw szczególnych, tj.: przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

7.     Prawa osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
 2. usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 3. ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 4. wniesienia sprzeciwu;
 5. przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 6. skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

8.     Prawo do cofnięcia zgody

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody, mają Państwo w związku z tym prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.      Profilowanie danych

Dane udostępnione nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zespół DENTICO Joanna Widlarz